11 June 2008

Form nhập tiếng Việt theo bảng mã Unicode

Vì lý do nào đó, máy bạn không có hoặc không thể install một phần mềm để nhập tiếng Việt theo bảng mã Unicode. Hãy vào đây - nhập dữ liệu, copy và dán vào bài tập viết mà bạn đang soạn thảo.Hổ trợ kiểu gõ bàn phím: VNI, TELEX, vv...Cách gõ tiếng Việt theo kiểu gõ VNI

  • 1= dấu sắc; gõ sau nguyên âm - vd: a1 = á
  • 2= dấu huyền; gõ sau nguyên âm - vd: a2 = à
  • 3= dấu hỏi, gõ sau nguyên âm - vd: a3 = ả
  • 4= dấu ngã; gõ sau nguyên âm - vd: a1 = ã
  • 5= dấu nặng; gõ sau nguyên âm - vd: a5 = ạ
  • 6= mũ ^ của â, ê, ô ; gõ sau các nguyên âm a,e,o - vd: a6 =â; o6 = ô
  • 7= râu của chữ ơ - ư ; gõ sau u - vd: u7 = ư; o7 = ơ
  • 8= dấu trăng râu của chữ ă ; gõ sau a - vd: u8 = ă
  • 9= dấu ngang của chữ đ ; gõ sau d - vd: d9 = đ
  • No comments: